top of page

言語と理解

( 代わりに作成された言語を入力してください)

 

 

 

エサヌラ パミール

パクティア大学助教、

ガルディズ、パクティア、アフガニスタン

ehsanpamir@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc1103

概要:

دژبېدپېژندنېاوتعريفپهاړه داسېویلشويدي 、ژبهدغږېزوسېمبولونوسيستمدی、چېدهغهپهواسطهانسانانديوېډلې اوديوهکلتوردبرخهوالوپهتوګهمتقابلهپوهونهاوراپوهونهسرتهرسوي 。 د<0xDA><0xDA>ر <0xDA><0xDA><0xDA> <0xDA> ا د<0xD9> و <0xDB>新たに作成されたメニューが作成された場合は、次のとおりです。続きを読む すべての社会に寄り添うداسېهمویلایشوکلهچېموږپه ټولنهکېکومکسباوکارزدهکووهمداسېژبههمزدهکولایشو 、پهطبعيتوګهموږتهژبهنهده رازدهشوې 、دلتهبایدیوېباریکۍتهپاملرنهوکړو、خدای(ج)انسانانوتهدنطق یاخبروکولوتواناوقوتپهفطري توګهورکړیدی 、یعنيهرانسانچېهغهګونګنهوي、معیوبنهوي、ضروربهخبرېکوي、داخبرېکولفطريدياللهتعالیانسان تهداتواناييورکړې 、چېوغږيږياونورومخلوقاتوتهیې دع وو ووااا ن و و دټولنېڅخهزدهکړهده、دلتهدوېخبرېضرورديیوداچې ژبهکسبيدهاوپهټولنهکېزدهکيږياوبلداچېخبرېکولاودخبروکولوتوانفطريدی 、اللهتعالیداقوتیوازېانسانتهورکړی دی 、پوهونهراپوهونه یاژبهبیاپهدریولاروترسره کیږي 、چېیوډولیېپهغږيزهتوګهده、چېخلکیولهبلهسرهخبرېکوي اوپوهونهراپوهونهکوي 、دویمډولیېپهلیکنيډولده、چېیوچاتهلیکنهکيږياوپهدې ډولپوهونه راپوهونهترسرهکيږي、دریمډولیېاشارويده、چېداشارواوحرکتونوپهواسطهانسانان یولهبلهسرهپوهوي

bottom of page